Likestilling i AtB

Likestilling og diskriminering

AtB AS har ved utgangen av 2022 95,25 årsverk (99 ansatte) i administrasjonen og 11 årsverk (11 ansatte) med tidligere outsourcede oppgaver, totalt 106,25 årsverk (110 ansatte) mot 95,75 årsverk (99 ansatte) i 2021. Av totalt antall ansatte er 47 kvinner og 63 menn. Snittalderen i AtB er 41,5 år.

Ledergruppen i AtB består av 3 kvinner og 2 menn. Styret består av 3 kvinner og 6 menn. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

I henhold til Lov om likestilling og forbud mot diskriminering arbeider AtB for å sikre like muligheter og rettigheter uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, nasjonal opprinnelse, politisk syn, seksuell orientering, religion og livssyn eller andre vesentlig personlige forhold. Dette innebærer at det arbeides aktivt for mindre ulikhet i bedriften, både gjennom formelle retningslinjer, men også gjennom kommunikasjon, verdier og kulturfremmende arbeid. Diskrimineringsgrunnlagene ivaretas ved årlig risikoanalyse og vernerunder, og det er etablert avviksrapportering og varslingsrutiner. AtB følger opp etterlevelse av personalpolitikken gjennom etablerte systemer og interne møtestrukturer. Arbeidstakere over 60 år tilbys seniortiltak basert på individuelle behov. Bedriften arbeider også aktivt og målrettet for å fremme universell utforming, både innen bedriften og gjennom kontrakter på transporttjenester.

Bedriften legger i sine systemer til rette for å kunne dokumentere og følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten i Likestillings- og diskrimineringslovens §26. 

Lønn

Lønnsforskjell kvinner og menn på ulike stillingsgrupper ved utgangen av 2021:

  • Totalt i selskapet: 5%
  • Leder (9 menn og 13 kvinner): 5% i kvinners favør
  • Rådgiver (22 menn og 16 kvinner): 13% i menns favør
  • Konsulent (24 menn og 15 kvinner): 8% i menns favør

AtB hadde ved utgangen av 2021 ingen ansatte som jobbet ufrivillig deltid.

Kontakt oss

AtB kundesenter har åpent hver dag, hele året og har ansvar for å besvare spørsmål på telefon, skriftlige henvendelser og kundesenteret som du kan besøke i Prinsens gate 41 i Trondheim.